Αδέσμευτοι Πολίτες Λαυρεωτικής

«Οι πιο σκοτεινές γωνιές στην Κόλαση είναι φυλαγμένες για εκείνους που διατηρούν την ουδετερότητά τους σε εποχές ηθικής κρίσης».

- Δάντης: Θεία Κωμωδία -

Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013 17:12

Βασικά στοιχεία της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την δημιουργία Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) στη θέση «Φοβόλες» της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής.

Το παρακάτω κείμενο, επιχηρεί να ξεδιαλύνει αλλά και να ταξινομήσει όλα τα μέχρι τώρα αναμφισβήτητα στοιχεία  και πληροφορίες, που αφορούν τις διαδικασίες και τις μεθόδους επεξεργασίας που ο Δήμος Λαυρεωτικής έχει επιλέξει για την διαχείριση των Απορριμμάτων των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού (στο πλαίσιο των αποφάσεων 29/2011 και 94/2011 του Δ.Σ.).

Σε καμία περίπτωση το κείμενο αυτό δεν αποτελεί επίσημη ενημέρωση των πολιτών επί του θέματος, κάτι που αποτελεί Ευθύνη και Υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής.

 

Την Τρίτη 18 Ιουνίου 2013  η  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής (μετά από Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου) Αποφάσισε την Ανάθεση της Μ.Π.Ε για την ΟΕΔΑ στη θέση Φοβόλες και την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013 υπογράφηκε η Σύμβαση Ανάθεσης Μελέτης με τον Μελετητή. Αναμενόμενος χρόνος περάτωσης της ΜΠΕ είναι (βάση της σύμβασης) η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου του 2013.

Η Σύμβαση Ανάθεσης περιγράφει ουσιαστικά το πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα πρέπει να συνταχθεί η Μ.Π.Ε και που θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατή, με τα αναφερόμενα δεδομένα που αναφέρονται αναλυτικά στην απόφαση 94/2011 του ΔΣ (όπως αυτή μνημονεύεται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου).

Στην παράγραφο 1.1 μπορούμε να δούμε  αναλυτικά το είδος των εγκαταστάσεων που θα κατασκευασθούν στην ΟΕΔΑ.

Στο Διάγραμμα Ροής, (που αφορά τις προτεινόμενες εγκαταστάσεις στην ΟΕΔΑ) μπορούμε να δούμε με αρκετές λεπτομέρειες, τη μέθοδο και τον τρόπο επεξεργασίας των απορριμμάτων, που έχει επιλεγεί για την Θέση Φοβόλες και για τα απορρίμματα των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού.

Αναλυτικότερα, ο προτεινόμενος ΟΕΔΑ  έχει  χωροθετηθεί σε έκταση 57 στρεμμάτων στη θέση Φοβόλες και στην έκταση αυτή θα κατασκευασθούν οι παρακάτω μονάδες: 

Α. Μονάδα Ξηράς Προδιαλογής

Στη μονάδα αυτή θα καταλήγουν τα Αστικά Σύμμεικτα Απορρίμματα (ΑΣΑ), τα Ογκώδη και το περιεχόμενο των Μπλε Κάδων και θα επεξεργάζονται ως εξής:

  • Θα γίνεται ο πρώτος διαχωρισμός και ταξινόμηση των ανακυκλώσιμων από τους «Μπλε Κάδους»  και τμήματος των ΑΣΑ.
  • Τα Ογκώδη (που δεν επιδέχονται ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση) Θα τεμαχίζονται με τη βοήθεια τεμαχιστή. Το ρεύμα εξόδου του Τεμαχιστή, θα οδηγείται στην μονάδα Αεριοποίησης.
  • Τα Ταξινομημένα ανακυκλώσιμα θα οδηγούνται προς πώληση, ενώ όλα τα υπόλοιπα ΑΣΑ θα μεταφέρονται στο επόμενο στάδιο επεξεργασίας.

Β. Μονάδα Υγρού Διαχωρισμού  και Αναερόβιας Χώνευσης

Τμήμα Διαχωρισμού-Ανακύκλωσης (Ανακύκλωση)

Η μονάδα αυτή, αποτελεί την πιο σύγχρονη μέθοδο επεξεργασίας, επιτυγχάνοντας:

·Ποσοστά ανακύκλωσης μέχρι και 85%, επί του ανακυκλώσιμου κλάσματος των ΑΣΑ. Το υπόλοιπο 15%, που δεν επιδέχεται περεταίρω επεξεργασία, θα οδηγείται στην μονάδα Αεριοποίησης.

  •        ·100% διαχωρισμός του βιοαποδομήσιμου κλάσματος, (Οργανικά) το οποίο οδηγείται στο επόμενο τμήμα της Αναερόβιας  Χώνευσης.

Τμήμα Αναερόβιας Χώνευσης (Ανάκτηση)

Στη μονάδα αυτή οδηγείται το βιοαποδομήσιμο κλάσμα των Σύμμεικτων και δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την παραγωγή βιοαερίου. Η μέθοδος προσφέρει:

·«Πράσινη» Ηλεκτρική ενέργεια μέσω μηχανών εσωτερικής καύσης του παραγόμενου Βιοαερίου.

·Αξιοποιήσιμο υπόλειμμα στο τελικό στάδιο της διαδικασίας το οποίο είναι ένα υψηλής ποιότητας Εδαφοβελτιωτικό που με την προσθήκη ποσότητας λυματολάσπης και πρασίνων μπορεί να μετατραπεί σε υψηλής αξίας λίπασμα (κομπόστ) για γεωργικές εφαρμογές.

Ενδεικτικά παραδείγματα των παραπάνω μονάδων μπορούμε να δούμε στα συνημμένα  (video_1)  και (video_2)

Γ. Μονάδα Αερόβιας Χώνευσης (Ανάκτηση)

Η μονάδα αυτή αφορά μία εγκατάσταση για την παραγωγή υψηλής ποιότητας  λιπάσματος (κομπόστ). Απαραίτητη προυπόθεση για την ανάπτυξη της μονάδας αυτής, η προδιαλογή στην πηγή του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων (Καφέ Κάδοι).

Επίσης στη μονάδα αυτή, θα γίνεται ο εμπλουτισμός του Εδαφοβελτιωτικού, που θα παίρνουμε από την Αναερόβια Χώνευση, με στόχο την παραγωγή εμπορεύσιμου λιπάσματος. 

Δ. Μονάδα Αεριοποίησης Υπολειμμάτων (Ανάκτηση)

Η μονάδα αυτή θα δέχεται τα υπολείμματα από όλες τις παραπάνω μεθόδους και θα παράγει Ηλεκτρική Ενέργεια σύμφωνα με το διάγραμμα ροής.

Η μέθοδος αυτή κρίνεται απαραίτητη, καθώς προσφέρει αρκετά σημαντικά πλεονεκτήματα:

·Υψηλή απόδοση ενέργειας

·Σχεδόν Μηδενικούς ρύπους.

·Ελαχιστοποιημένο υπόλειμμα (τέφρα) με φύση κατάλληλη για περεταίρω επεξεργασία (βλ. επόμενο βήμα). 

Ε. Χώρος διάθεσης της τέφρας του αεριοποιητή (ΧΥΤΥ)

Χώρος στον οποίο γίνεται η Διαχείριση και/ή Τελική Διάθεση της τέφρας του αεριοποιητή υπολειμμάτων.

Η απαιτούμενη έκταση του χώρου αυτού είναι πολύ μικρή σε έκταση (5 στρέμματα), καθότι προβλέπεται ότι μόνο το 2% κ.β. της συνολικής ποσότητας των απορριμμάτων, που εισέρχεται στην ΟΕΔΑ θα οδηγείται σε τελική διάθεση εκεί.

Σε περίπτωση κατασκευής μονάδας επεξεργασίας της τέφρας (όπως προβλέπεται απ’ την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων) και μετατροπής της σε χρήσιμα δομικά υλικά, ο χώρος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή αποθήκευση των υλικών αυτών. 

*Εδώ μπορούμε να δούμε ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό από τις επιμέρους μονάδες. 

Τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε τα παρακάτω:

  • Οι παραπάνω επιμέρους μονάδες επεξεργασίας έχουν επιτυχημένα χρησιμοποιηθεί σε  πολυάριθμες εγκαταστάσεις παγκοσμίως για πολλά χρόνια και  έχουν μελετηθεί σε βάθος τόσο η οικονομική βιωσιμότητα τους όσο και περιβαλλοντική τους αποδοχή.
  • Το συνολικό κόστος επεξεργασίας (GateFee) δεν προβλέπεται σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει το ποσό που πληρώνουμε σήμερα για να θάβουμε τα απορρίμματά μας στη Φυλή.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπενθυμίσουμε, ότι μετά το πέρας της Μελέτης, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι ξεπεράσαμε τον κίνδυνο να γίνει η Λαυρεωτική «σκουπιδότοπος».

·Έγκριση της Μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους ως έχει, με αποτέλεσμα την οριστική αλλαγή της χωροθέτησης.

·Αλλαγή του Περιφερειακού Σχεδιασμού και ορισμός του Δήμου Λαυρεωτικής ως Φορέα Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων  των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού.

·Έναρξη υλοποίησης  της ΟΕΔΑ (τμηματικά ή συνολικά), πάντα όμως με βάση την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Όπως όλοι καταλαβαίνουμε, η υλοποίηση όλων των παραπάνω βημάτων θα διαρκέσει πολλούς μήνες (ίσως και χρόνια), στη διάρκεια των οποίων όλοι εμείς οι Πολίτες της Λαυρεωτικής θα πρέπει να ήμαστε ενωμένοι, σταθεροί, χωρίς εκπτώσεις στις θέσεις μας και να μην επιτρέψουμε σε κανένα την  Πολιτική Εκμετάλλευση του Αγώνα μας, ενόψει των επερχόμενων Δημοτικών (και ίσως Βουλευτικών) εκλογών.

 

 

 

 

Διαβάστηκε 2260 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2013 11:47

Τα Τελευταία Άρθρα

Facebook Image

Είσοδος Συντάκτη